• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


DOWNLOAD

Download following material
Gujarati grammer
(1) Alankar   click here
(2) Chhand   click here
(3)Shabda samuh mate ek shabda click here
(4) Jodani na niyamo  click here
(5) Samas  click here
(6) Sandhi na niyamo  click here
(7)Sahitya swarupo  click here
(8) Guj.gram.pad, sangya, kriyapad,               visheshan, kriya visheshan, krudant,       nipat, viram chinho, vibhakti,                   sanyojak, namyogi etc.  click here

English Grammer  


(1) Activ-Passive voice  click here
(2) Articles  click here
(3) Direct-Indirect speech  click here
(4) Prepositions  click here
(5) Pronouns  click here
(6) Tenses  click here

Reasoning

(1) Ank shreni  click here
(2) Calender  click here
(3) Coding-Decoding  click here
(4) Disha-Antar  click here
(5) Kram Nirdharan  click here
(6) Lohi na sambandho  click here
(7) Mixed types  click here
(8) Sam Sambandh  click here
(9) Samay  click here
(10) Sanket-Chinho  click here
(11) Vargikaran click here