• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


13/12/14

CHECK DBTL(CTC) STATUS

Check DBTL (CTC) Status

ગેસ ઓફીસ અને બેંકમાં આધાર કાર્ડ ના ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવ્યા બાદ એક્ટીવેટ  થયું છે કે નહિ તેનું સ્ટેટસ ચેક કરો.

Check your DBTL Status online

For Indane Customer : Click here

For HP Customer : Click here

For Bharat Customer : Click here


COURTESY-PRAVIN DABHANI