• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


11/6/16

ધોરણ-૬ થી ૮ વિજ્ઞાન વિષયના પ્રથમ સત્રના પ્રથમ પ્રકરણના તમામ પ્રવ્રુતિના વિડિયો અને યુનિટ ટેસ્ટ પીડીએફ

નમસ્કાર 
અહિ આપને ધોરણ-૬ થી ૮ વિજ્ઞાન વિષયના પ્રથમ સત્રના પ્રથમ પ્રકરણના તમામ પ્રવ્રુતિના વિડિયો અને યુનિટ ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરુપે મળશે. જેનો ઉપયોગ આપ આપના વર્ગ ખંડ કાર્યમા કરી શકશો 

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો