• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


29/2/16

પ્રશ્ન મંચ ભાગ-2

નમસ્કાર મિત્રો 
ગયા અઠવાડિયે આપણે પ્રશ્ન મંચ ભાગ -1 થી આ વિભાગની શરૂઆત કરેલ હતી.આજે અહી પ્રશ્ન મંચ ભાગ-2 મુકવામાં આવેલ છે.આ સવાલ નો જવાબ તા-05/03/2016 સુધી માં નીચે લિંક પર ક્લિક કરી સબમિટ કરજો.

પ્રશ્ન મંચ ભાગ-2 (તા-29/02/2016)
પ્રશ્ન-એક ત્રાજવાના એક પલ્લામા એક ઘન મીટર સુકી હવા અને બીજા પલ્લામા એક ઘન મીટર ભેજવાળી હવા જોખવામા આવે છે.બન્ને પર દબાણ અને તાપમાન સરખુ હોવનુ ધારી લો. બેમાથી કયું પલ્લુ નમેશા માટે?

આ સવાલ નો સાચો જવાબ તા-06/03/2016 ના રોજ અહી આ વિભાગ માં રજુ થશે અને સાથે આ વિભાગ માં ભાગ લેનાર તમામ મિત્રોની નામાવલી પણ અહી રજુ કરવામાં આવશે 

જવાબ આપવા માટે અહી ક્લિક કરો

પ્રશ્ન મંચ ભાગ-1 ની વિગત માટે અહી ક્લિક કરો