• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


9/9/15

GSSSB-GUJARATI STANOGRAPHER EXAM RESULT

ગુજરાતી સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૧ અને ગ્રેડ-૨ સંવર્ગની તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ.

CLICK HERE AND DOWNLOAD