• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


6/12/14

MGNREGA EXAM 30/11/2014 ANSWER KEY DECLARED

મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીન રોજગાર બાંયધરી યોજના ( મનરેગા ) હેટળ કરાર આધારિત ભરતી માટે તા . ૩૦/૧૧/૨૦૧૪ ના રોજ લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષના આન્સરકી

CLICK HERE AND DOWNLOAD