• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


30/9/16

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૭ ના પ્રથમ સત્રના તમામ પ્રકરણના વિડિયો

નમસ્કાર
મિત્રો શાળાનું પ્રથમ સત્ર હવે પુર્ણતાને આરે પહોંચ્યુ છે. નજીકના સમયમા બાળકોની પરીક્ષા આવશે એટલે શાળામા અભ્યાસક્રમના તમામ પાઠ પણ તેના અંતિમ ચરણમા હશે. આવા સમયે બાળકોનું પુનરાવર્તન બરાબર કરી શકાય તે માટે અહિ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૭ ના પ્રથમ સત્રના તમામ પ્રકરણના વિડિયો અહિ આપવામા આવ્યા છે.અહિ માત્ર એક જ ક્લિક કરવાથી આપ આ તમામ વિડિયો સુધી સરળતાથી પહોંચી શકશો. આ તમામ વિડિયો બાળકોના અભ્યાસક્રમને સરસ રીતે પુનરાવર્તન કરવામા ખુબ જ ઉપયોગી થશે. 

પ્રથમ સત્રના તમામ વિડિયો માટે અહિ ક્લિક કરો