• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


18/10/14

NMMS AND NTSE EXAM HALL TICKET

 DOWNLOAD HALL TICKET FROM 18/10/2014 ON 13:00


CLICK AND DOWNLOAD

   NTSE અને NMMS ના જે ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફિસમાં ફિ ભરેલ છે તેવા ઉમેદવાર તા. ૧૮.૧૦.૨૦૧૪ ના ૧૩:૦૦ કલાક થી હોલ ટીકીટ મેળવી શકશે. 

    NTSE અને NMMS ના જે ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફિસમાં ફિ ભરેલ હોવા છતાં હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ થતી ન હોય, તેવા ઉમેદવારોએ તા. ૨૬.૧૦.૨૦૧૪ સુધીમાં પરીક્ષા ફિ ભર્યાની પોસ્ટ ચલણની નકલ સ્કેન કરી sebexam2014@gmail.com પર ઈ-મેલ કરવી તથા તેવા ઉમેદવાર તેઓંની હોલ ટીકીટ તા. ૨૭.૧૦.૨૦૧૪ પછી ડાઉનલોડ કરી શકશે.